Baltika - o eposie


-.^

o eposie

o autorze

ortografia

maska I

maska II

maska III

maska IV


-jak powstała Baltika?

Baltikę pisałem bardzo długo. Najstarsza jest druga maska, chyba z roku 98. Maskę pierwsz± 
pisałem w Berlinie, w Cieszynie, w Kownie. Długo to trwało. Maskę czwart± pisałem w Ameryce w 
całości a maskę trzeci± bardzo szybko w Lublinie. W jeden dzień. Pisywałem głównie 
nocą, kiedy był spokój. Czasami słuchałem przy tym muzyki poważnej, ale raczej w ciszy. Do 
Baltiki sporządzałem wiele notatek z których potem korzystałem. Maskę drug± uważam za 
najbardziej natchnioną. Z wieloma jej tezami nie zgadzam się, wielu nie rozumiem. Ten tekst 
powstał niezależnie ode mnie, niektórzy w to uwierz±, inni nie. Oczywi¶cie starałem się tam 
przemycić troszkę moich do¶wiadczeń, w każdej z masek jest czę¶ć mojej osoby. Nie wiem 
czy to jest legalne, ale jako autor mam choćby cień prawa do tego. 

-po co powstała Baltika?

Baltika miała być dziełem w ortografii uacin'skiej. I jest. Na zmianę ortografii Baltiki 
zgadzam się za pięćdziesi±t lat, w roku 2050, je¶li ta się nie przyjmie. A raczej się nie 
przyjmie, nie ma co mieć złudzeń. Celem tu nie jest narzucenie ortografii, tylko pokazanie że 
potrzebne są zmiany w polskiej ortografii, która w roku 2000 jest niedoskonała. Nie chcę się 
tutaj rozwodzić na ten temat. Zmiana ortografii da szansę przetrwania językowi polskiemu. 
Drugim celem jest trening mojego warsztatu pisarskiego.

-Baltika a Leporello.

To s± dwa inne ¶wiaty. Tyle je łączy że są eposami. W Masce trzeciej są pewne 
podobieństwa, Baltika jako osoba walczy, chociaż jeszcze większe s± skróty, całe jej życie 
opisane jest w kilku wersach. W Leporellu inaczej podchodziłem do języka. Tam występował 
kronikarz. w Baltice dużo mniej jest czynów, więcej słów.

-czego oczekujesz od czytelnika?

Chciałbym żeby inteligentny, wymagający czytelnik rzucił okiem na każd± z Masek, 
spróbował nie dać się odrzucić ortografii tylko co¶ przeczytał, wybrał ze dwie my¶li i je 
głębiej zanalizował. Zapamiętał moje nazwisko. Je¶li komu¶ się spodoba albo może co¶ mi 
konstruktywnie doradzić, zapraszam do grupy dyskusyjnej. 

-jak powstaua Baltika?

Baltikeu pisauem bardzo duugo. Najstarsza jest druga maska, chyba z roku 98. Maskeu 
pierwszou pisauem w Berlinie, w Cieszynie. Duugo to trwauo. Maskeu czwartou pisauem w 
Ameryce w cauos'ci a maskeu trzeciou bardzo szybko w Lublinie. W jeden dzien'byu spokuj. Czasami suuchauem przy tym muzyki 
powarznej, ale raczej w ciszy. Do Baltiki sporzondzauem wiele notatek z kturych potem 
korzystauem. Maskeu drugou uwarzam za najbardziej natchnionou. Z wieloma jej tezami nie 
zgadzam sieu, wielu nie rozumiem. Ten tekst powstau niezalerznie ode mnie, niekturzy w to 
uwierzou, inni nie. Oczywis'cie starauem sieu tam przemycic' troszkeu moich dos'wiadczen', 
w karzdej z masek jest czen's'c' mojej osoby. Nie wiem czy to jest legalne, ale jako autor 
mam choc'by cien' prawa do tego. 

-po co powstaua Baltika?

Baltika miaua byc' dzieuem w ortografii uacin'skiej. I jest. Na zmianeu ortografii Baltiki 
zgadzam sieu za pien'c'dziesiont lat, w roku 2050, jes'li ta sieu nie przyjmie. A raczej sieu 
nie przyjmie, nie ma co miec' zuudzen'. Celem tu nie jest narzucenie ortografii, tylko 
pokazanie rze potrzebne sou zmiany w polskiej ortografii, ktura w roku 2000 jest 
niedoskonaua. Nie chceu sieu tutaj rozwodzic' na ten temat. Zmiana ortografii da szanseu 
przetrwania jenzykowi polskiemu. Drugim celem jest trening mojego warsztatu pisarskiego.

-Baltika a Leporello.

To sou dwa inne s'wiaty. Tyle je uonczy rze sou eposami. W Masce trzeciej sou pewne 
podobien'stwa, Baltika jako osoba walczy, chociarz jeszcze wienksze sou skruty, caue jej 
rzycie opisane jest w kilku wersach. W Leporellu inaczej podchodziuem do jenzyka. Tam 
wystempowau kronikarz. w Baltice durzo mniej jest czynuw, wiencej suuw.

-czego oczekujesz od czytelnika?

Chciaubym rzeby inteligentny, wymagajoncy czytelnik rzuciuu okiem na karzdou z Masek, 
sprubowau nie dac' sieu odrzucic' ortografii tylko cos' przeczytau, wybrau ze dwie mys'li i je 
guembiej zanalizowau. Zapamientau moje nazwisko. Jes'li komus' sieu spodoba albo morze 
cos' mi konstruktywnie doradzic', zapraszam do grupy dyskusyjnej.


[o autorze]
Make your own free website on Tripod.com